{archive_title}

Thẻ: trình đọc văn bản

 • Luvvoice – Your Ultimate AI-Powered Text-to-Speech Solution

  ·

  Luvvoice – Your Ultimate AI-Powered Text-to-Speech Solution

  Are you tired of reading lengthy articles or struggling to find time to go through important documents? Look no further! Luvvoice is here to revolutionize the way you consume information. With our cutting-edge technology, you can now convert any text into speech effortlessly. With over 200 voices and 70 languages to choose from, Luvvoice offers…

 • TTS là gì và nó thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào

  ·

  TTS là gì và nó thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào

  I. TTS là gì: Công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) chuyển đổi văn bản thành giọng nói có âm thanh tự nhiên. Đây là mô phỏng giọng nói của con người bằng máy tính, với bộ tổng hợp giọng nói chuyển đổi văn bản viết thành lời nói. Thiết bị bắt chước giọng nói con người sớm nhất được biết đến đã được chế tạo hơn 200 năm trước bởi Wolfgang von Kempelen. Ở nửa sau của…