Các: văn bản cho fala

  • Ồ que é TTS và như một cách làm cho cuộc sống của bạn trở nên thú vị hơn

    ·

    Ồ que é TTS và như một cách làm cho cuộc sống của bạn trở nên thú vị hơn

    I. O que é TTS: Một công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) chuyển đổi văn bản thành một cách tự nhiên. Đây là một mô phỏng con người của bạn bằng một máy tính, giúp bạn biến đổi một cách nhanh chóng hoặc viết văn bản trong các trang web sai lầm. Cách đầu tiên bạn có thể chấp nhận conhecido để bắt chước một con người sai lầm đã được xây dựng há nhiều hơn 200 năm qua…