Các: người nhìn thấy một phần

  • Công cụ chuyển văn bản thành giọng nói có thể hỗ trợ người khiếm thị như thế nào?

    ·

    Công cụ chuyển văn bản thành giọng nói có thể hỗ trợ người khiếm thị như thế nào?

    Mỗi người trong chúng ta đều có những thách thức riêng phải đối mặt trong thế giới này. Đối với những người khiếm thị, cách họ tiếp cận và hiểu thông tin khác biệt đáng kể so với chúng ta. Tuy nhiên, vì điều này, khi chúng tôi khám phá cách sử dụng các công cụ chuyển văn bản thành giọng nói để trợ giúp họ, chúng tôi thực sự đang xác định lại phạm vi của công nghệ có thể truy cập. Con người với…